Každý z nás, člověk i společnost s vizí,
může udělat svět lepším

 

Hlavním posláním naší společnosti je péče o vodu. Staráme se o její úpravu, dodávku kvalitní vody zákazníkům, odvádění odpadní vody i její návrat do přírodního cyklu. Svět kolem nás se mění a my se měníme s ním. Děláme vše pro udržitelný život nás i našich dětí a naplňujeme naši vizi – žít ve světě, který je v rovnováze. Stejně jako skupina Veolia definujeme širší Smysl naší činnosti. Více se dozvíte po kliknutí na jednotlivé oblasti.

Podílíme se na adaptačních projektech ke zlepšování klimatických podmínek v hlavním městě Praze. Mezi ně patří například instalace mlžících zařízení, takzvaných mlžítek. Každoročně v Praze nainstalujeme přibližně 25 mlžítek, která slouží k lokálnímu snižování teploty exponovaných míst.

Naše společnost se zapojuje také do akce Zastromuj Prahu a daří se nám vysazovat desítky stromů v námi provozovaných areálech. Zároveň se snažíme o co největší druhovou pestrost s důrazem na původní „divoké“ druhy či historické odrůdy ovocných stromů. Proto se mezi vysazenými stromy objevují kromě borovic a smrků i jeřáby, lípy, olše, vrby, javory, břízy a topoly, jabloně či třešně.

Ke zlepšení klimatu ve městě přispívají i zelené plochy. Společně s našimi akcionáři – společností VeoliaPražskou vodohospodářskou společností se už od roku 2015 věnujeme projektu rozvoje biodiverzity, jehož cílem je aktivně přispívat k zachování a obnově biologické rozmanitosti. Na vodohospodářských zařízeních v Praze je 674 tisíc m2 zelených ploch, o které se staráme. Některé zelené plochy byly osety lučním osivem ze zvláště chráněných území Prahy a pravidelně vykvétají desítkami druhů rostlin.

PVK jsou součástí základní infrastruktury hlavního města Prahy, a proto reakce na klimatické extrémy, například povodně, musí být maximálně efektivní a flexibilní. Nejen k tomu slouží náš unikátní systému řízení provozu vodohospodářské infrastruktury SWiM mobile.

Dalším projevem extrémního počasí jsou přívalové deště, jejichž bezproblémovému zpracování na čistírnách odpadních vod pomáhá prediktivní algoritmus vyvinutý v rámci projektu Water Scan Toolbox.

Efektivní čištění odpadních vod a snižování limitů znečištění je jednou z našich priorit, stejně jako šetrné hospodaření s vodou a tím i ochrana přírodních zdrojů. K tomu přispívá mimo jiné i projekt Ústřední čistírny odpadních vod na optimalizaci srážení fosforu „P-optimizer“, díky němuž máme maximální kontrolu nad kvalitou odtoku vyčištěných odpadních vod.

Ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) se v nejvyšší možné míře snažíme zlepšit životní prostředí v Praze. Jednou z cest je udržení vodní bilance v povodí prostřednictvím přírodě šetrných opatření, která umožňují zadržet především srážkovou vodu v místě události. Této problematice se věnuje projekt HDV – hospodaření s dešťovou vodou. S odváděním dešťové vody souvisí i projekt PVK a PVS – nazvaný OSK – oddílná srážková kanalizace, který se zaměřuje na sjednocení a dohledání informací o veškeré srážkové kanalizaci na území hlavního města Prahy. Ke zlepšení životního prostředí v Praze vede i dohledávání  nesprávného napojení přípojek na oddílnou kanalizaci (splašky do srážkové kanalizace a dešťová voda do splaškové). Ke zjišťování ne/správného připojení slouží například kouřová metoda.

V roce 2020 jsme získali certifikát „Zodpovědná firma“ a tento čestný titul se snažíme naplnit. Svým zodpovědným chováním jdeme příkladem ostatním společnostem – ať už důsledným tříděním odpadů, či zajištěním zpětného odběru zářivek, baterií nebo elektroodpadu. Dále pak komplexní péčí o zeleň uvnitř i vně našich areálů nebo zavedením vermikompostérů na vybraných provozech. V neposlední řadě pak snižováním množství plastových odpadů, neboť #PVKneplastuje již třetím rokem. Úspory papíru až 18 tun  ročně jsme dosáhli digitalizací některých služeb, jako je například Vyjadřovací portál.

Snižování ztrát vody je další z priorit PVK. Využíváme k tomu několik technologií. Výrazné snížení hlučnosti, prašnosti a plynných i kapalných emisí z pohonných hmot při údržbě provozovaných areálů, jsme zajistili zapojením společně s CVMEM (Česká voda – MEMSEP) do projektu Tiché město (Silence city).

I doprava může být ekologická. Vozy s pohonem na CNG využíváme již několik let. V roce 2020 jsme vozový park PVK významně rozšířili o recyklační vůz na bioCNG. Na ekologické pohonné hmoty chceme postupně převést celý náš vozový park.

Na poli grantových projektů jsou významně aktivní především technologové a laboratoře PVK. Aktuálně řeší tyto projekty:

Microgenel – vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského organismu.

ArgTech – vývoj technologie pro odstranění genů antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství.

Spusť – technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod.

Sorbenty – příprava a otestování nových typů pokročilých sorbentů pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod.

Water Scan Tool Box – využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému.

Cirkulární ekonomika úzce souvisí s udržitelným rozvojem. Snaží se zavést systém, který mění odpady zpět v suroviny, kdy se recyklované výrobky využívají k produkci jiných tak, aby vzniklo co nejméně odpadu. Tím, že se opakovaně využívají, se životní cyklus uzavírá do kruhu. Je to takové hledání zdravého selského rozumu, zmírňování negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí.

V případě naší společnosti jde hlavně o vodu a odpady. Mezi konkrétní příklady využití recyklované odpadní vody patří například realizované grantové projekty – „Recyklace“ – recyklace odpadních vod pro využití na zalévání městské zeleně nebo „Šedé vody“ – vývoj konkurenčně schopných výrobků pro oblast recyklace šedých vod.

Důležité je i využití tzv. provozní vody pro technologické účely na ÚČOV či použití technologických vod pro cirkulární zavlažování na vodojemu Flora. Pitná vzorkovací voda, která po splnění svého účelu odtéká do kanalizace, je využita na kapkové závlahy zelené plochy a také na dopouštění jezírka na biotopu, které mimo jiné slouží také jako pítko pro ptáky.

I s vybranými odpady nakládáme cirkulárně. Převážná část kalů z čistíren odpadních vod po úpravě míří na použití na zemědělské půdě a část k využití v kompostárnách. Vzniklý kompost se využívá například na zemědělské půdě.

Druhý život dáváme i krabicím od vodoměrů, které končily jako odpad v kontejneru na papírové obaly. Naproti tomu se některým obchodům nedostával obalový materiál, a tak začala fungovat spolupráce na cirkulární bázi.

Ani v energetice nezůstáváme pozadu. Kvůli úspoře energií provádíme energetické optimalizace např. formou úspornějšího osvětlení (venkovní i vnitřní). Zavedení principu Smart Energy v podmínkách PVK spočívá v řízení distribuce pitné a užitkové vody (průmyslový vodovod) čerpáním v době levných cen energie na SPOTovém trhu. Energetických zdrojů, zvláště těch obnovitelných, není ve světě dostatek. I voda představuje zajímavý zdroj energie.

Climate smart – na klimatickou krizi se musí chytře
Podle průzkumu Barometr ekologické transformace společnosti Veolia si 90 % obyvatel ČR uvědomuje klimatickou krizi. Česká republika patří spolu s Japonskem a Finskem mezi tři země světa, jejichž obyvatelé mají největší potíže s představou ekologické transformace. Ekologická transformace pro nás znamená pracovat na radikální změně našeho přístupu k naší práci, kdy ekologie se stává ústředním prvkem každého našeho procesu a každého našeho rozhodnutí. V PVK se snažíme jít na klimatickou krizi chytře a nacházet technologická řešení, jak  zvládnout klimatickou krizi s minimálním dopadem na kvalitu našeho života. Mezi naše hlavní aktivity v oblasti ekologické transformace patří odpovědné využívání přírodních zdrojů, výroba energie z obnovitelných zdrojů, nebo zavádění principů cirkulární ekonomiky.

Abychom věděli jak můžeme přispět ke snižování emisí skleníkových plynů, provedli jsme detailní výpočet naší uhlíkové stopy za rok 2021. Výpočet emisí skleníkových plynů byl proveden v souladu s technickou normou ČSN EN ISO 14064-1 a mezinárodním standardem GHG Protocol. Tento výpočet ukázal, že největšími zdroji skleníkových plynů, mezi které patří např. oxid uhličitý, metan a oxid dusný jsou biochemické procesy při čištění odpadních vod a spotřeba energie. Uhlíková stopa, kterou vyjadřujeme v ekvivalentech CO2, které zohledňují potenciál daného plynu pro globální oteplování,  bude počítána pravidelně každý rok a výpočet bude verifikován dle normy.

Mezi hlavní způsoby jak snížit uhlíkovou stopu vodního hospodářství v Praze patří energeticky úsporná rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod Praha, na které spolupracujeme se správcem majetku Pražskou vodohospodářskou společností a.s. Největší potenciál snižování uhlíkové stopy vodního hospodářství v Praze má projekt využívání tepla z vyčištěné odpadní vody na ÚČOV pro vytápění.  Teplo, které dnes nevyužité odchází s odpadními vodami z ÚČOV, tak bude v budoucnu moci zásobovat až 100 tis. obyvatel Prahy. K snižování uhlíkové stopy však slouží celá řada dalších projektů a inovací jako je energetická optimalizace, snižování ztrát vody snižování spotřeby chemikálií, využívání vozidel na CNG nebo připravované fotovoltaické elektrárny.

Kritéria taxonomie
V naší cestě za trvalou udržitelností nám pomáhají také kritéria tzv. taxonomie (nařízení EU 2020/852). Zjednodušeně můžeme říci, že  se jedná o kritéria trvalé udržitelnosti projektu, která budou v budoucnu rozhodovat o možnosti dofinancování projektů z veřejných zdrojů např. rekonstrukce čistíren odpadních vod (ČOV), úpraven vody apod. Implementace těchto kritérií v našem oboru je teprve na začátku, a proto pracujeme s partnery jako MŽP, MZe, SFŽP, SOVAK nebo CzWA na jejich standardizaci v ČR. V rámci PVK se budou tato kritéria vztahovat zejména na ČOV, a proto již provádíme screening jejich plnění.

Reporting trvalé udržitelnosti (ESG reporting)
Součástí chytrých řešení v oblasti ochrany klimatu i celkové trvalé udržitelnosti naší společnosti je také transparentní reporting našich aktivit. Naše společnost podporuje řadu projektů přispívajících k trvalé udržitelnosti, které najdete na tomto webu. V současnosti jsou naše aktivity součástí ESG reportingu společnosti Veolia Česká republika. Zároveň zvažujeme další možnosti jak prezentovat naše směřování k trvale udržitelnému rozvoji.

Přinášíme svým zákazníkům moderní digitální služby

Naše společnost neustále rozvíjí a zkvalitňuje své zákaznické služby a zvyšuje komfort obsluhy. Smluvním zákazníkům nabízí moderní a pohodlné formy komunikace. Zákaznické služby jsou certifikovány již od roku 2003 dle normy ČSN EN ISO 9001. Od roku 2006 jsou zákaznické služby certifikovány v rámci certifikace integrovaného systému řízení celé společnosti. PVK tak každoročně při auditech prokazují, že se svým zákazníkům věnují s maximální péčí a na vysoké profesionální úrovni.

Komunikace

Bezkontaktně s námi mohou zákazníci komunikovat pomocí e-mailu info@pvk.cz nebo zákaznické linky 601 274 274840 111 112. Naši vyškolení operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Veškeré kontakty PVK naleznete ZDE.

Zákaznický portál – internetový zákaznický účet

Zabezpečený účet, na kterém mají naši zákazníci stálý přehled o spotřebě vody, vystavených fakturách, zálohách, platbách i provedených odečtech vodoměru. V zákaznickém portálu můžete také on-line zaplatit faktury a zálohy, nahlásit samoodečet, na adrese info@pvk.cz podávat žádosti či dotazy, on-line rezervovat schůzky nebo se registrovat ke službě SMS-INFO. Získáte zde i řadu důležitých informací, včetně mapy aktuálních havárií a plánovaných výluk, či údajů o kvalitě vody ve své ulici. Více o tomto účtu najdete ZDE. Pro aktivaci svého zákaznického účtu se zaregistrujte ZDE.

Aplikace Moje voda

Vedle portálu jsme vytvořili i mobilní aplikaci Moje Voda, která klientům umožní okamžitý a zabezpečený přístup k jejich internetovému zákaznickému účtu. Získáte tak například přehled o své smlouvě, zálohách a vystavených fakturách, spotřebě vody, provedených odečtech nebo můžete provést platbu zálohy a faktury on-line. Více o aplikaci.

Smart Metering – dálkové odečty

Dálkové odečty vodoměrů odběratelům umožňují jednoduchou kontrolu nad svojí spotřebou vody. Propojení zákaznického portálu se Smart Meteringem dovoluje uživatelům, kteří mají osazené „chytré“ dálkově odečítané vodoměry, sledovat spotřebu vody v reálném čase, dále si nastavit alarmy (teplotu u vodoměru, vysokou spotřebu, spotřebu v nočních hodinách), které je upozorní třeba na vysokou spotřebu vody, způsobenou kapajícím kohoutkem či protékajícím WC. Všechny informace pak máte k dispozici v části Odečty a spotřeba, kde si můžete zobrazit celou historii spotřeby i odečtu odběrového místa, navíc s jednoduchým přístupem k funkci samoodečtu.

Měření spotřeby a odečty

On-line platby

Možnosti plateb on-line využívá čím dál více zákazníků. PVK nabízí zasílání faktur i daňových dokladů e-mailem: Žádost o zasílání faktur e-mailem a bezkontaktní metody platby – povolení k přímému inkasu z účtu zákazníka, příkaz k úhradě nebo QR kód umístěný na faktuře. QR kód tiskneme na každý zúčtovací doklad. Zákazníci, kteří využívají zákaznický portál či aplikaci, mohou platit on-line přes zákaznický portál. Přehled všech způsobů plateb najdete ZDE.

Mapa kvality vody

Pitná voda je v celé Praze nezávadná, zcela vyhovuje českým i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. Její kvalitu systematicky kontrolujeme v průběhu celého procesu výroby a distribuce od čerpání ze zdroje až po vodovodní kohoutek u spotřebitele.

► Video

Pro naše zákazníky jsme připravili „mapu kvality vody“, kde si můžete najít přesné informace o kvalitě vody nejen ve své ulici.

SMS info

Služba SMS info nám umožňuje zdarma informovat spotřebitele prostřednictvím SMS o významných plánovaných odstávkách a aktuálních haváriích na jejich adrese.

► Video

Informace o haváriích a výlukách

Aktuální informace o plánovaných výlukáchhaváriích naleznete na webu PVK. Tyto údaje naleznete také v mapě výluk a havárií.

Vyjadřovací portál

Vyjadřovací portál PVS (Pražská vodohospodářská společnost) a PVK zákazníkům zrychluje a zjednodušuje podávání žádostí, ke kterým se vyjadřují obě společnosti. Portál umožňuje elektronickou formou podávat žádosti o vyjádření k jednotlivým fázím stavebního řízení podle stavebního zákona, předprojektové přípravě nebo k technickým žádostem, v souvislosti s již realizovanými vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.

Spokojenost zákazníků pravidelně ověřujeme telefonickým průzkumem, který pro nás každý rok provádí nezávislá výzkumná agentura IBRS (International Business and Research Services, s.r.o.). Základní služby PVK jsou především dodávka a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Našim zákazníkům pak navíc poskytujeme pestrou nabídku služeb, které jim mohou pomoci při řešení jejich starostí s pitnou a odpadní vodou.

Služby pro zákazníky neustále vylepšujeme a hledáme nová inovativní řešení. Nejen pro naše průmyslové zákazníky nabízíme nově i komplexní řešení v oblasti čištění a úpravy vod. Je to služba, která zahrnuje vše potřebné od auditu technologie, přes návrhy možných opatření na zefektivnění procesu a inovačních technologií, až po provozování a servis procesů čištění a úpravy vod.

Naše společnost působí v nepřetržitém dialogu a respektu ke společným zájmům se svými akcionáři, jimiž jsou VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE​ S.A. – 51 % a Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS)  – 49 %.

Udržitelný rozvoj společnosti je možný pouze tehdy, pokud jsou v souladu aspekty ekonomické, sociální i environmentální. Jak definoval Antoine Frérot, předseda představenstva skupiny Veolia: „Firma prosperuje, protože je užitečná, nikoli naopak.“ Věříme, že prosperita naší společnosti je založena na vytváření hodnot pro všechny naše zúčastněné strany – akcionáře, zaměstnance, zákazníky, společnost a celou planetu. Pro společnost Veolia znamená v současné době vytváření hodnot především zapojení všech svých zaměstnanců do ekologické transformace. Vnímáme, že jsme součástí tohoto procesu, a proto posilujeme komunikaci s naším majoritním akcionářem, společností Veolia. Jsme přesvědčeni, že společnosti, podílející se na udržitelném rozvoji, jsou z dlouhodobého hlediska stabilnější a odolnější. Proto spolupracujeme na projektech hlavního města Prahy a pomáháme tak udržitelnému řízení hlavního města. Svojí činností chceme přispívat ke zlepšení životního prostředí v Praze a spolupodílet se na adaptačních projektech ke zlepšování klimatických podmínek v hlavním městě. S PVS dále spolupracujeme na řadě investičních akcí.

Se skupinou Veolia spolupracujeme také v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společně s Institutem environmentálních služeb. Veolia se podílí na rozvoji digitálních služeb pro zákazníky a dalších inovativních projektech PVK. Společně s akcionáři se podílíme na udržování firemních hodnot, jako je etika a compliance.

Loajálnost a důvěru našich pracovníků dokazuje skutečnost, že se jich stále více připojuje k programu skupinového spoření Sequoia, který Veolia nabízí svým zaměstnancům.

Podrobné informace o vývoji naší společnosti a našich finančních výsledcích naleznete ve výroční zprávě.

Naše společnost výrazně podporuje dobrovolnické aktivity svých zaměstnanců a také řadu charitativních akcí. Ať se jedná o spolupráci s Nadačním fondem Veolia v rámci projektů MiNiGRANTY®, Stále s úsměvem, Vraťme vodu přírodě, nebo akce pořádané přímo PVK. Jako příklad můžeme uvést sportovně charitativní akci Káranský vodovodník nebo sbírku oblečení pro Forewear.

Dobré pracovní prostředí a zázemí tvoří základ spokojenosti zaměstnanců. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří ke strategickým prioritám naší společnosti. Součástí moderního pracovního prostředí je unikátní systém SWiM mobile, který našim zaměstnancům přímo v terénu přináší potřebné provozní a bezpečností informace, které jsou dostupné v mateřském systému SWiM. (Smart Water integrated Management – unikátní systém řízení provozu  vodohospodářské infrastruktury). Klíčové vodárenské objekty v Praze patří do systému prvků kritické infrastruktury. Pro zabezpečení dodávek pitné vody před hrozbou teroristických útoků či přírodních katastrof je klíčová ochrana infrastrukturního majetku.

Uvědomujeme si, že vzdělání a zkušení zaměstnanci jsou základem naší společnosti. Proto je zvyšování jejich kvalifikace jednou z našich priorit. Systematický přístup ke vzdělávání přináší řadu výhod, zvyšuje motivaci a týmového ducha. Vzdělávání zaměstnanců PVK a ostatních společností skupiny Veolia v ČR zajišťuje především náš vlastní Institut environmentálních služeb, a.s., (IES) se širokou nabídkou kurzů a tréninkových programů. Pro management společnosti zajišťujeme kurzy emoční inteligence. V rámci vzdělávání spolupracujeme s vysokými školami technického a přírodovědeckého zaměření. Významnou pozornost věnujeme bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Týden bezpečnosti práce se v PVK stal již zavedenou tradicí a standardy bezpečnosti práce se nám daří neustále zvyšovat. V souvislosti se zapojením PVK do projektů Zodpovědná firma, jsme pro všechny zaměstnance připravili i tzv. EKO-learning – vzdělávací program na podporu ochrany přírody a třídění odpadů. Nezapomínáme ani na děti zaměstnanců, pro které jsme založili vzdělávací web Klub vodních strážců. Na podzim 2022 bude dokončeno inovační centrum společnosti Veolia – Green Table, které se stane také vhodným prostorem pro vzdělávací akce našich zaměstnanců.

Jsme společensky zodpovědná a solidární společnost, proto nabízíme svým zaměstnancům velké množství firemních benefitů. Ve spolupráci s odborovou organizací je pro nás v oblasti péče o zaměstnance zásadním úkolem plnit závazky vymezené kolektivní smlouvou. Mezi významné benefity patří pracovně lékařské služby zajišťované ve spolupráci se společností SALUBRA s.r.o. Také používáme aplikaci Health Care by MEDDI a řadu nadstandardních benefitů.

Morální a protikorupční standardy naší společnosti jsou definované v Etickém kodexu. Zároveň dodržujeme své závazky k ochraně životního prostředí. Ekologické chování našich zaměstnanců popisuje ekologický kodex.

Zavedli jsme certifikováný integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO 50001 a ČSN ISO 37001, které se vztahují na prováděné činnosti a poskytované služby na provozovaném vodohospodářském majetku. Jako vůbec první firma v České republice jsme také úspěšně prošli certifikačním auditem protikorupčního managementu AbMS ISO 37001.

Důležitou oblastí naší činnosti je také osvěta a vzdělávání. Spolupracujeme s vysokými školami  technického a přírodovědeckého zaměření i Akademií věd ČR. Připravili jsme například vzdělávací programy pro žáky základních škol. Na podporu aktivního rozvoje dětí a mládeži jsme vytvořili vzdělávací web Klub vodních strážců. Pro základní a střední školy dále příležitostně pořádáme soutěže, zaměřené na tématiku vody a životního prostředí. Pro širokou veřejnost nabízíme komentované prohlídky Muzea pražského vodárenství. V rámci vzdělávání veřejnosti připravujeme řadu osvětových kampaní, například na téma: co nepatří do kanalizace.

Hlavní činností naší společnosti je dodávat kvalitní vodárenské služby. Provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabýváme se výrobou i distribucí pitné vody a odváděním i čištěním odpadních vod. Pitnou vodu zajišťujeme pro obyvatele Prahy a část obyvatel Středočeského kraje. V době odstávky vody nebo havárie zajišťujeme náhradní zásobování vodou. Jestliže předpokládáme přerušení dodávky pitné vody delší než 5 hodin, držitelům platného průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P ve spolupráci s příslušnou městskou částí navíc poskytujeme pitnou vodu v náhradním balení.

Jako společensky odpovědná společnost podporujeme společně s Nadačním fondem Veolia řadu obecně prospěšných aktivit, a to v rámci projektů MiNiGRANTY®, Stále s úsměvem nebo Vraťme vodu přírodě. Spolupracujeme na projektech hlavního města Prahy a pomáháme tak udržitelnému řízení metropole. Svojí činností chceme v hlavním městě zlepšovat životní prostředí, biodiverzitu i klimatické podmínky. Ve spolupráci s hlavním městem Praha proto podporujeme Dny dětí, dny záchranných složek IZS, sportovní akce a podobně. Za zmínku jistě stojí hlavně sportovně charitativní akce Káranský vodovodník.