Spusť aneb umíme efektivně vyčistit srážkové vody

Stále se prodlužující období sucha a rostoucí nedostatek čisté vody na celé planetě nás nutí co nejlépe využívat srážkové vody. Jejich kvalitu však zhoršuje znečištění ze zpevněných, uměle odvodňovaných ploch, parkovišť a dopravních komunikací. Zejména přívalové deště po delší době sucha splachují ze zpevněných ploch různě velké prachové částice, které na svém povrchu nesou specifické znečištění, například těžké kovy, ropné látky a polyaromatické uhlovodíky. Cílem projektu bylo vyvinout technologii, která z dešťových splachů odstraní nerozpuštěné látky a na nich adsorbované specifické znečištění. Vyvinuté zařízení předčišťuje odtok srážek před jeho vsakováním, vypouštěním do vodních recipientů nebo využitím při závlahách. Funguje na principu hydrodynamické separace a následné filtrace nebo sorpce, které umožňují odstraňovat nerozpuštěné látky mnohem efektivněji a s minimálními investičními a provozními náklady.

Projekt č. TH03030223 „Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod“ jsme řešili za finanční podpory TA ČR s odborníky z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, v.v.i. a společnosti ASIO, spol. s.r.o.