Chráníme vodárenskou infrastrukturu

Klíčové vodárenské objekty v Praze patří podle zákona č. 430/2010 Sb. (krizový zákon) do systému prvků kritické infrastruktury. Tak se označují objekty, jejichž narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob či ekonomiku státu. Jedná se o například čerpací stanice a vodojemy, úpravny pitné vody, manipulační uzly, čerpací stanice odpadních vod, ústřední i pobočné čistírny odpadních vod.

V rámci koncepce ochrany vodohospodářského majetku hlavního města Prahy byla posouzena důležitost i rizika jednotlivých vodárenských objektů, a definovány jejich standardy zabezpečení. Tyto standardy jsme pak zapracovali do systémů ochrany konkrétních objektů.

Zabezpečení ovšem nespočívá jen v bezpečnosti objektů v oblasti jejich fyzického narušení. Neméně důležité je zabezpečení dodávek elektrické energie pro klíčová zařízení v případě delšího výpadku napájení, takzvaného blackoutu.

V neposlední řadě klademe velký důraz na posílení kybernetické bezpečnosti.

Do ochrany vodárenské infrastruktury jsou aktivně zapojeny i armáda, Policie ČR a městská policie. Společně pravidelně procvičujeme postupy řešení mimořádných událostí.

SWIM nový systém PVK   |   Cvičení teritoriálních jednotek na vodojemu Klíčov