Spolupracujeme s Nadačním fondem Veolia

Spolupracujeme s Nadačním fondem Veolia

S Nadačním fondem Veolia (NF Veolia) spolupracujeme již od jeho vzniku. Každý rok finančně přispíváme na projekty konané v hlavním městě Praze a určené našim zaměstnancům. Patří mezi ně například:

MiNiGRANTY®

Grantový program NF Veolia, do něhož se mohou zapojovat i naši zaměstnanci, a který umožňuje získat finanční prostředky na podporu dobrovolnických aktivit. Nositelem projektu mohou být nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, spolky, sdružení a podobně. Program podporuje projekty veřejně prospěšného charakteru pečující o regiony, rozvoj komunitního života či kvalitu životního prostředí. Více o Nadačním fondu Veolia   |   ► Reportáž

Stále s úsměvem

V programu Stále s úsměvem, Aktivně po celý život, zaměřeném na podporu zvyšování kvality života seniorů, NF Veolia podpořil z finančních prostředků PVK například pražské neziskové organizace a projekty jako je Život 90, Domov Sue Ryder či projekt Senioři píši Wikipedii i v době pandemie. Více o projektu

Vraťme vodu přírodě

Pod názvem Vraťme vodu přírodě se skrývá unikátní sbírka, jejímž cílem je zachovat cenné přírodní lokality na území Česka, zejména mokřady, které jsou mimořádně důležité pro udržení přírodní rozmanitosti. Nadační fond touto aktivitou rozšířil svou dlouholetou spolupráci s českými ochránci přírody. Výtěžek sbírky zdvojnásobíme a darujeme Českému svazu ochránců přírody na výkup mokřadů. Více o projektu