Microgenel

Mikropolutanty jsou různé chemické látky – pesticidy, léčiva a jejich metabolity, produkty osobní hygieny (PCPs), rentgenové kontrastní látky a další. V životním prostředí se vyskytují v minimálních koncentracích řádově ng·l-1 – µg·l-1 a s rozvojem analytických metod je možné stanovit více těchto látek, a to s nižšími detekčními limity. Zbytkové koncentrace antibiotik pak v životním prostředí mohou mít vliv i na šíření genů antibiotické rezistence (ARG). Odstraňování mikropolutantů z vodních zdrojů je nezbytné pro ochranu vodních organismů a eliminaci dopadů na lidské zdraví. Cílem projektu je navrhnout a realizovat zařízení, které bude sloužit k odstraňování mikropolutantů a zároveň genů rezistence na antibiotika z malých vodních zdrojů jak pitných, tak odpadních vod.

Projekt č. TJ02000139 „Vývoj technologie pro eliminaci vnosu mikropolutantů a genů rezistence na antibiotika do životního prostředí a lidského organismu“ realizujeme ve spolupráci s VŠCHT v Praze a za finanční podpory TA ČR.