Termická hydrolýza kalu

Zpracování čistírenského kalu je pro životní prostředí zásadním zakončením procesu čištění odpadních vod. Na Ústřední čistírně odpadních vod Praha (ÚČOV) provozujeme stabilizaci a hygienizaci kalu pomocí termofilní anaerobní stabilizace, která vytváří kal, splňující legislativní limity pro využití v zemědělství jako hnojivo i obnovitelný zdroj energie. Termická hydrolýza kalu umožňuje tento proces dále intenzifikovat, získat větší množství energie v podobě kalového plynu i lépe odvodněný kal pro další zpracování.

Abychom tento proces mohli využít i v podmínkách ÚČOV, účastníme se projektu organizovaného Pražskou vodohospodářskou společností a.s. Ve spolupráci s dalším partnery VŠCHT Praha a K&K Technology budeme provozovat poloprovozní model termické hydrolýzy. Získat více energie z obnovitelného zdroje, snížit spotřebu chemikálií a energie na odvodnění kalu, to vše nám umožní snížit emise skleníkových plynů spojené s čištěním odpadních vod.

Pro další informace klikněte:

Odkaz na článek  |  Odkaz na článek  |  Odkaz na článek