Water scan tool box – Neuronová síť předpovídá kvalitu i kvantitu odpadní vody

Odtoky z čistíren odpadních vod významně obohacují povrchové vody a jejich čistota je nezbytná pro zachování dobrého stavu životního prostředí. Cílem tohoto projektu je vytvořit predikci kvality i kvantity odpadní vody přitékající na čistírnu odpadních vod a zvýšit tak efektivitu jejího čištění. Na základě hloubkové analýzy dostupných dat o odpadní vodě (kvalitativní a kvantitativní data, opakované události – dny v týdnu, roční období, srážkové události a podobně), vytvoříme neuronovou síť schopnou předpovídat kvalitu i kvantitu odpadní vody. Tyto informace nám umožní vytvořit databázi provozních scénářů  pro čistírny odpadních vod, navrhnout provozní opatření, vyhodnotit efekt jejich provedení a tím chránit vodní ekosystémy a eliminovat riziko překročení emisních limitů.

Projekt č. SS01020210 – Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému – řešíme ve spolupráci s VŠCHT v Praze, ČVUT v Praze (spoluřešitel) a VDT Technology a.s. a s finanční podporou TA ČR.